Otvoren natječaj za policajce 2013/2014

Ocjena: / 3
LošeOdlično 

Na temelju članka 85. stavaka 2. i 3.  Zakona o policiji (Narodne novine br. 34/2011 i 130/2012) i članka 14. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012 i 86/2012) Ministarstvo unutarnjih poslova, raspisuje

NATJEČAJ

za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje POLICAJAC/POLICAJKA u 2013./2014. godini

I.

Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 325 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2013./2014. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Program će započeti 2. rujna 2013. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije) sukladno potrebama službe.

II. UVJETI NATJEČAJA

Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da:

 • imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju,
 • nisu stariji od 28 godina na dan 2. rujna 2013. godine,
 • imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
 • imaju propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
 • su osobno dostojni za obavljanje policijske službe,
 • nisu članovi političke stranke.

Psihička sposobnost (psihologijsko testiranje) i tjelesna zdravstvena sposobnost utvrđuju se sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1.  Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (Narodne novine, br. 113/2012.).

Razina tjelesne motoričke sposobnosti utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (Narodne novine, br. 109/2012).

Provjera psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje) i tjelesne zdravstvene sposobnosti provodi se u Policijskoj akademiji ili u policijskim upravama, a zdravstvenu sposobnost utvrđuje Zdravstvena komisija, Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, Šarengradska ul. 3, Zagreb.

Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine, br. 98/2012).

Kandidati/kandidatkinje koji ne udovolje jednom od naprijed navedenih uvjeta neće moći sudjelovati u daljnjem postupku odabira.

Kandidati/kandidatkinje koji, pod jednakim uvjetima, ostvaruju pravo prednosti pri upisu u Program, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/2004, 92/2005, 2/2007 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 107/2007, 65/2009, 137/2009 i 146/2010 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 55/2011, 140/2012 i 33/2013), članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/1992, 57/1992, 77/1992, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001 i 103/2003) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/2002 i 47/2010 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/2010, 91/2011 i 93/2011 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) imaju mogućnost u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo.

III. NAČIN NATJECANJA

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

 • popunjen obrazac prijave na natječaj, koji se može naći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr) ili u policijskim postajama,
 • presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole i završnog ispita ili mature ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili svjedodžbe o završnom radu,
 • presliku rodnog lista,
 • presliku domovnice,
 • potvrdu o prebivalištu (original),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci - original),
 • dokaz prava prednosti pri upisu (presliku rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).

Odabir kandidata/kandidatkinja za upis u Program izvršit će se na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti (psihologijskog testiranja), indeksa tjelesne mase i tjelesne motoričke sposobnosti, testova opće informiranosti, stranog jezika (engleski/njemački) i informatičke pismenosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i zdravstvene sposobnosti.

Kandidati/kandidatkinje će na navedene provjere biti pozivani isključivo putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

IV. PRAVA I OBVEZE

Prava i obveze između polaznika i Ministarstva unutarnjih poslova uredit će se ugovorom.

Obrazovanje se provodi sukladno Programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka.

Kandidati/kandidatkinje koji uspješno završe Program primat će se u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno potrebama službe uz obvezni vježbenički staž u trajanju od šest (6) mjeseci.

Vježbenici/vježbenice koji zadovolje na vježbeničkom stažu dužni su najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka vježbeničkog staža položiti državni stručni ispit i provesti najmanje pet (5) godina na radu u Ministarstvu unutarnjih poslova na poslovima srednje stručne spreme.

Podrobnije obavijesti kandidati/kandidatkinje mogu saznati u policijskim postajama, nadležnim službama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova.

Kandidati/kandidatkinje koji ne budu odabrani za upis u Program neće se o tom obavještavati osobno, a dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati.

Po okončanom postupku popis odabranih kandidata/kandidatkinja za upis u Program bit će objavljen na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale

Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,

s naznakom „za natječaj“.

Kandidati/kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate/kandidatkinje koji se ne odazovu provjerama psihičke sposobnosti, indeksa tjelesne mase i tjelesne motoričke sposobnosti, testovima opće informiranosti, stranog jezika i informatičke pismenosti, motivacijskom razgovoru i provjeri zdravstvene sposobnosti smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima/kandidatkinjama za upis u Program.

Rok za podnošenje prijava je od 2. travnja do 17. travnja 2013. godine.

Croatian English French German Hungarian Italian Russian Spanish Turkish

Osnovni podaciUdruga veterana SJP Alfa Zagreb
Remetinečka cesta 77
10020 Zagreb

info@uvsjp-alfa.hr

PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE:
Željko Mihaljević
Željko Šarić
Damir Herceg

Uredovno vrijeme:

PREMA NOVOM REŽIMU RADA UDRUGE

Žiro račun: ZAGREBAČKA BANKA: HR592360000-1101782247
MBS: 1836072
OIB: 39923915314

Foto domovinski rat

Pristupnica