OSTALE VRO

Operacija ČAGALJ

Operacija ČAGALJ (Lipanjske zore)

Operacija Čagalj

CILJ OPERACIJE

Oslobađanje doline rijeke Neretve sve do Mostara.

OSLOBOĐENI TERITORIJ

Oko 1800 četvornih kilometara

POSTROJBE

Hrvatska strana

Hrvatska vojska i HVO: BG 1: (zapad, Čapljina): 1. i 2. satnija /1 br. HVO Čapljina, ojačani vod „Čitluk“, vod policajaca (Čitluk), diverzantski vod (Čitluk), jedinica naoružanih mještana Počitelj, diverzantska grupa „Našice“, diverzantska grupa „Zadar“, postrojba HOS. 1 tenk T - 55; 1 ZIS 76 mm; 3 B - 1; oMB - 120mm; vMB - 82 mm; 1 PZT 40 mm; 1 PZT 20/3 mm; 3 SPG. BG 2: (jug. Metković): 1. ojačana satnija/156 br. HV; 1. ojačani vod/156 br. HV; 1 -2/ 1. br HVO Čapljina, grupa HOS, diverzantska grupa Vukovi, 1 POG/156. br. HV, desetina pionirskog inžinjerskog voda/156. br. HV; desetina pionira 1. pionirske satnije/40. inžinjerske bojne; diverzantska grupa „Pilot“. 5 tenkova T - 55; 3x85 mm; 2 ZIS; 3 T - 12; bMB - 120 mm; vMB - 82 mm; 1 PZT 20/1; 3 x RPG - 9; 2 BsT. TG 2: 4/4. br. ZNG, v. T - 130mm (Široki Brijeg); MTD, bojna "Stolac" (iz sastava 116. bigade HV).

Agresor

Agresorska vojska: 13. partizanska brigada (13. proleterska motorizirana brigada) iz sastava Hercegovačkog korpusa, jačine dvije bojne pješaštva s oko 600 četnika, 15 tenkova, 7 oklopnih transportera i oko 20 topničkih oruđa različitih kalibara. ZM brigade je s. Aladinići. Prva bojna: oko 300 četnika i jedna oklopno mehanizirana satnija razmješteni su po satnijama u selu Klepci (oko 80 četnika, 1 tenk, 1-2 oklopna transportera, 2 BST topa, 1 baterija MB - 82 mm), druga satnija u selu Tasovčići (80-100 četnika, 1 tenk, 1 OT, 1 top BST, 1 lanser za Maljutke, 1 bateriju MB - 82 mm), i treća satnija u selu Prebilovci (100 četnika, 2 PAM-a u blizini kote Crni vrh, kod zaseoka Košćele vod ojačan tenkom kao bočno osiguranje). Bojna raspolaže s dvije baterije MB-120 mm, dvije haubice 122 mm, a ZM je s. Hotanj.Druga bojna razmještena po satnijama: prva u selu Lokve, druga selo Aladinići, treća selo Rivine. U sastavu ima 5 tenkova, 5 topničkih oruđa i 1 VBR. Brigadna topnička grupa: smještena u širem rejonu sela Domanovići sastava: 3 H-155 mm, baterija H - 122 mm, vod H - 122 mm, baterija H - 105 mm, vod ZIS i 2 VBR-a. Na poligonu Dubrava bilo je 7 tenkova, međutim posade su bile u fazi uvježbavanja. Jedan vod tenkova je patrolirao je duž komunikacije unutar zone djelovanja 13. brigade, a bio je smješten u selu Muminovača. TO Ljubinje raspoređena od Stolca prema Žegulji i Bančićima 57. brdska brigada Pljevlja (?). Iz sastava 10. mtbr: bataljun pješadije i jedna oklopno mehanizirana satnija na Bivoljem Brdu, Pijescima i Gubavici i brigadna topnička grupa u Pijescima.

TIJEK VOJNOREDARSTVENE OPERACIJE

Operacija je počela topničkom pripremom u trajanju od 10 minuta nakon čega je neprijatelj napadnut glavnim pravcem: iz Metkovića prema selima Klepci i Prebilovci, zatim pomoćnim pravcima iz sela Dretelj prema selima Počitelj i Hotanj, pa prema Prebilovcima.
BG - 1 napadno je djelovanje počela s crte: selo Badanj - nizvodno selo Šurmanci - selo Dretelj - Čapljina, a BG - 2 s crte: selo Struga - selo Čeljevo - selo Gnjilišta - Kučevo brdo.
BG - 1 prelazi kod sela Dretelj na više gazova i skelama Neretvu i prekida komunikaciju između Tasovčića i Počitelja i Tasovčića i Domanovića. U daljnjem nastupanju uništava ZM na ulazu u selo Hotanj i oslobađa selo. Uloga diverzantske grupe „Zadar“ bilo je krenuti ispred osnovnih snaga i uništiti posade topova u rajonu Muminovača. Uloga diverzantskog voda „Čitluk“ bilo je priječi Neretvu uzvodno od sela Dretelj, uništiti bunker u rajonu Ševaš Njive te spriječiti komunikaciju Domanovići - Pijesci. Uloga diverzantske grupe „Našice“ bilo je neutralizirani posade topova u s. Glavice.
BG – 2 poslije topničke pripreme kreće prema Gnjilištu, zatim koti Kučevo brdo prema selu Klepci. Spajanje s BG 1 dogadja se iz sela Hotanj. Od šest diverzantskih grupa na pravcima djelovanja, njih pet uspjele su se neopaženo privuči neprijatelju i izvršiti sve zadaće. Već u 8 sati ujutro probijena je obrana sela Klepci i oko 10 sati palo je selo i okolne dominantne kote Klepešnica i Šunja Glava, pri čemu najveće zaluge ima postojba HOS-a koja je svladala mitraljeska i snajperska gnijezda na Klepešnici. Poginuo je jedan pripadnik HOS-a, Boško Raić, a 5 pripadnika je ranjeno. Uništen je i 1 hrvatski tenk. Jedna izviđačka skupina nije na vrijeme osvojila Crni vrh i na taj način zatvorila dolinu rijeke Bregave, pa su se tamo uspjele izvući neke četničke snage. Ipak na dan napada do popodnevnih sati, HV je kontrolirala šire područje oko rijeke Bregave. Sljedeći dan oslobođeni su Tasovčići i Prebilovci s okolnim mjestima Grlići, Hotanj, Kuline i Loznica. U Prebilovcima je zarobljen jedan VBR, više topova i minobacača, a u tim borbama zarobljen je i jedan tenk. Ukupno tijekom prvih 2 dana poginulo je 10 pripadnika hrvatskih snaga.
Tijekom sljedećih dana nastavljeno je napredovanje prema Domanovićima, a četnici su se povukli u sela Aladiniće i u smjeru kote Pijesci. Dana 11. 06. oslobođeni su Domanovići, a 13.06. oslobođen je i grad Stolac. Sljedećih 5 dana hrvatske postrojbe su napredovale prema visovima u okolici Stoca i izbile su na Ošaniče, gdje je i danas međuentitetska crta razgraničenja.
U kasnijem tijeku akcije oslobođeno je područje grada Čapljine. Iz samog grada JNA se je izvukla helikopterima i hrvatske postrojbe bez otpora ušle su u Čapljinu. Dakle, do 14.06.1992 godine oslobođeno je područje oko lijeve i desne obale Neretve uključno s Čapljinom i Stolcem.

U drugoj etapi operacije koja je počela 11.06.1992 godine u općini Mostar, hrvatske snage počele su napadne operacije u kojima su sudjelovale snage HVO Mostar, snage „OG Jugoistočna Hercegovina“ (u sklopu kojih su se nalazile snage 4/4 br. ZNG „Pauci“ i satnija „Božana“, te tenkovska satnija iz sastava 156. br. HV). Oslobođeni su visovi zapadno od Mostara te naselja Jasenice, Rodoč i industrijska zona i jedino srpsko selo na zapadnoj obali Neretve, Bačevići. Tako je oslobođen cjelokupni zapadni dio općine Mostar. Satnija „Božana“ napala je pravcem prema selu Malom Polju s ciljem prekidanja komunikacije Mostar – Nevesinje. Istovremeno su snage 4 brigade napale Blagaj, a jedna pješačka satnija osvojila je selo Hodovo.
Snage HVO Mostar su nastupale iz pravca Podveležja prema Blagaju gdje su se spojile sa snagama 4. brigade. Tu su vođene žestoke borbe, ali su hrvatske snage polako napredovale i konačno su izbile na liniju Blagaj - Ortiješ (zračna luka Mostar). To napredovanje iz smjera Mostara i smijera Čapljine izazvalo je povlačenje neprijatelja na Pijescima i koje se je ubrzo pretvorilo u organizirani bijeg, pri čemu su ostavljena 4 tenka. Na taj način spojene su snage 4. brigade i snage HVO Mostar sa snagama koje su nastupale iz pravca Čapljine i operacija „Čagalj“ bila je završena oslobađanjem cijele općine Mostar i grada Mostara 26.06.1992. godine.
Radi sporosti ulaska u Mostar, te kasnijih muslimansko - hrvatskih sukoba, grad je opet podijeljen na dva dijela i takav je ostao sve do kraja rata, međutim zaposjednute linije u borbi sa srpskim snagama nisu se više mijenjale.
U BiH dio operacije koji je započeo iz pravca Mostara naziva se operacija "Lipanjske zore".


Preuzeto sa portala domovinskirat-xtreemhost, a sadržaj na ovu temu će se nadopunjavati od strane autora ovih stranica.

Povezani članci:

UREDOVNO VRIJEME

PONEDJELJAK - PETAK

08:00 do 16:00

RAD SA STRANKAMA

UTORKOM  09:30 - 12:30

ČETVRTKOM  09:30 - 12:30

OSNOVNI PODACI

UVSJP Alfa Zagreb
Remetinečka cesta 77
10020 Zagreb

ZAGREBAČKA BANKA

HR5923600001101782247
MBS: 1836072
OIB: 39923915314